Statuten

Volkstuinvereniging Sittard

      


    Statuten 


NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Volkstuinvereniging Sittard.


ZETEL

Artikel 2

De vereniging is statutair gevestigd te Sittard.


DUUR

Artikel 3

De vereniging is opgericht dd 7 maart 1978 en is aangegaan voor onbepaalde tijd


DOEL

Artikel 4

De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door ondermeer:

het trachten te verkrijgen van geschikte terreinen bestemd voor volkstuinen, zo mogelijk met een permanent karakter;

het beheren van een of meerdere volkstuincomplexen;

het aankopen van zaden, plantgoed en andere tuinbenodigdheden;

het delen van kennis, ervaring en enthousiasme door middel van een website.


LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VEN VERDIENSTE

Artikel 5

Als lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen, aan wie naar het oordeel van het Hoofdbestuur een tuin als bedoeld in lid 2 in gebruik kan worden gegeven.

Ieder lid heeft recht op het gebruik van een door het Hoofdbestuur aan hem aan te wijzen volkstuin.

Tot Erelid kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen, die – geen lid van de vereniging zijnde – zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Tot Lid van Verdienste kunnen worden benoemd de leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.


TOELATING

Artikel 6

Het Hoofdbestuur beslist over de toelating van leden.

Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van het Hoofdbestuur.


AANVANG LIDMAATSCHAP

Artikel 7

Het lidmaatschap vangt aan bij de toetreding tot de vereniging.

Het moment van toetreding moet blijken uit een door het Hoofdbestuur verstrekte en ondertekende Huurovereenkomst.


EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting (royement).

2. Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken schriftelijk geschieden aan het Hoofdbestuur. In bijzondere gevallen kan het Hoofdbestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.

3. Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het Hoofdbestuur na ingebrekestelling waarbij het lid in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging opzettelijk benadeelt.

4. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste – in ieder geval binnen een week nadat de ontzetting is uitgesproken – schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivering van het genomen besluit. Binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open bij het Hoofdbestuur. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.


GELDMIDDELEN

Artikel 9

De geldmiddelen worden gevormd door:

Huur;

Contributie;

Toevallige baten.


JAARLIJKSE BIJDRAGE EN ANDERE VERPLICHTINGEN

Artikel 10

De leden zijn gehouden tot het betalen van huur en contributie zoals die door de algemene vergadering is vastgesteld.

De hoogte van huur en contributie wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld.

De leden zijn verplicht de tot hun gebruik aangewezen tuin goed en regelmatig te onderhouden volgens de regels in het Huishoudelijk Reglement.


VERENIGINGSJAAR

Artikel 11

Het verenigingsjaar loopt van 1 december tot en met 30 november.


HET BESTUUR

Artikel 12

Het Hoofdbestuur van de vereniging wordt in de algemene vergadering door de leden benoemd.

Het Hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden.

De bestuursleden worden gekozen voor vier jaar.

De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies worden door het Hoofdbestuur onderling verdeeld.

Elk bestuurslid treedt af volgens een door het Hoofdbestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn/haar voorganger.

De verkiezing van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vacatures zijn in het Hoofdbestuur. De verkiezing geschiedt uit een voordracht van het Hoofdbestuur en/of tenminste dertig leden.

Een bestuurslid kan, ook al is hij/zij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het Hoofdbestuur tot de eerstvolgende algemene vergadering worden geschorst indien:

Hij/zij in strijd met de wet (nieuw BW-boek 2 – artikel 1 t/m 52), de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt;

Hij/zij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt het ontslag of de schorsing ter beslissing aan de leden voorgelegd. Deze vergadering dient binnen twee weken na het ontslag of de schorsing te worden belegd. Het bestuurslid dat is ontslagen danwel geschorst c.q. zijn/haar functie heeft neergelegd is verplicht de in zijn/haar bezit zijnde administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging binnen veertien dagen over te dragen aan een door het Hoofdbestuur aan te wijzen bestuurslid.

Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang:

bij overlijden van het bestuurslid;

bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid.


TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 13

Het Hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Uit het Hoofdbestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester; aan dit dagelijks bestuur wordt de dagelijkse leiding van de vereniging opgedragen.

Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het Hoofdbestuur bevoegd.

Het Hoofdbestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het Hoofdbestuur als zodanig worden benoemd, onder nadere goedkeuring van de algemene vergadering.

Op de afzonderlijke complexen zijn de Complexbeheerders de officiële vertegenwoordigers van het complex. Deze zijn door het Hoofdbestuur gemachtigd om in daarvoor in aanmerking komende gevallen namens het Hoofdbestuur te handelen of op te treden.


Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten betreffende kopen, verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren of bezwaren van onroerende goederen; het sluiten van kredietovereenkomsten en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt tot een bedrag van € 5000,00. Bedragen boven € 5000,00 verdienen de goedkeuring van de Algemenen Vergadering.

Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het opleggen van boete en/of andere maatregelen. Tegen deze maatregel is beroep mogelijk.


VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

Door het dagelijks bestuur voor zaken genoemd onder artikel 13 lid 5.

Door voorzitter samen met secretaris en/of penningmeester voor alle andere zaken met uitzondering van het genoemde onder lid 3 van dit artikel.

Door de penningmeester, daartoe door het Hoofdbestuur schriftelijk gemachtigd, voor het kwiteren van nota’s en het regelen van bankzaken tot een bedrag van € 1000,00.

Door de voorzitter, of bij diens ontstentenis de secretaris bij gerechtsprocedures, na daartoe verkregen schriftelijke machtiging van het Hoofdbestuur.

Door de Complexbeheerders op de afzonderlijke complexen.


ALGEMENE VERGADERING

Artikel15

Jaarlijks, uiterlijk zes weken na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.

Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen.

In de algemene vergadering komen onder meer aan de orde:

Het jaarverslag over het door het Hoofdbestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid;

Het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging van balans en staat van baten en lasten;

Het verslag van de kascommissie;

De benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;

De begroting voor het volgende verenigingsjaar.


TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 16

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging met uitzondering van de onder lid 2 van dit artikel genoemde leden.

Geen toegang hebben geschorste leden e/of geschorste bestuursleden, behalve tijdens de behandeling van het agendapunt waarin hun schorsing, ontzetting of ontslag aan de orde komt.

Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft stemrecht en kan een stem uitbrengen.

Een lid dat niet geschorst is kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan slechts gemachtigd zijn van één ander lid.


BIJEENROEPING

Artikel 17

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het Hoofdbestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste tien dagen.

Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur dat wenselijk oordeelt, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.

Voorts is het Hoofdbestuur op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van twintig procent van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan zes weken. Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 van dit artikel.


VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 18

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt er een der andere bestuursleden – door het Hoofdbestuur aan te wijzen – als voorzitter op.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door het Hoofdbestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden gegeven en daarna door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

De notulen moeten tenminste vijf jaar worden bewaard door de in functie zijnde secretaris.


BESLUITVORMING

Artikel 19

Het ter algemene vergadering door de voorzitter verwoorde oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.

Voor zover de Statuten of de Wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen door de helft plus één van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

Bij staken van stemmen over personen zal een nieuwe stemming gehouden worden.

Staken de stemmen ten tweede male, dan beslist het lot.

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangen.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 20

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, bij de complexbeheerder voor iedereen ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden na vaststelling door de algemene vergadering.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.


ONTBINDING

Artikel 21

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.

Het batig saldo wordt na vereffening ter beschikking gesteld aan een nader te bepalen doel.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22

De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd met de Wet zijn, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.


SLOTBEPALINGEN

Artikel 23

In bestuurs-, commissie- of algemene vergaderingen kunnen geen besluiten genomen worden of stemmingen gehouden over punten die niet in de agenda van de vergadering vermeld zijn.

Beslissingen in alle zaken waarin bij Wet, Statuten of Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, berusten behoudens de verantwoording aan de algemene vergadering bij het Hoofdbestuur.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 21 december 2010 en ingaande 01-01-2011


W.M.M.P. Clerx, voorzitter


A.H. Canton, secretaris


J.H.W. Bongers, penningmeesterStatuten Volkstuinvereniging Sittard blz.  PAGE 3 van  NUMPAGES 4 Versienummer 7