Notulen jaargadering


Verslag van de ledenvergadering van de Volkstuinvereniging Sittard

op dinsdag 26 november 2019 in Buurthuis de Oase. 
 

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en is blij met de grote opkomst.  Hij vraagt een moment stilte om de leden die afgelopen jaar overleden zijn te gedenken. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 4 december 2018.
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van de vorige jaarvergadering; deze worden onderdankzegging vastgesteld.  
 
3. Financieel verslag 2019 (ter vergadering uitgedeeld)
De vereniging heeft om in tuinderstermen te blijven afgelopen jaar goed geboerd: er is geld terugontvangen van WML; de contributiegelden zijn meer dan begroot omdat nagenoeg alle tuinen verhuurd zijn; er is meer geïnd aan borg en er is minder geld uitgegeven aan onderhoud. Er hoeft maar €1,00 huur betaald te worden aan de gemeente, maar daar staat dan wel tegenover dat de gemeente geen diensten meer verleend of spullen betaalt.
Water:
Alle complexen hebben minder water verbruikt ondanks de warme zomer: het beleid begint zijn vruchten af te werpen: water wordt opgevangen en er is beter toezicht op het verbruik. 
 
4. Verslag kascontrolecommissie 2019.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Jacques Beentjens, Elma Canton en Hub Mohren heeft op 11 november 2019 de financiële administratie gecontroleerd en adviseert de vergadering na goedkeuring van de stukken décharge te verlenen aan het hoofdbestuur. De kascontrolecommissie dankt de penningmeester voor de verrichte werkzaamheden. 
 
5. Benoeming kascontrolecommissie 2020.
De voorzitter dankt de commissie voor het uitvoeren van de kascontrole. Jacques Beentjens is aftredend en wordt opgevolgd door Rob van de Zander. De voorzitter bedankt Jacques Beentjens voor zijn werkzaamheden bij de kascontrolecommissie en overhandigt hem een fles wijn. 
 
6. Begroting 2020 (ter vergadering uitgedeeld).
De penningmeester bespreekt de begroting voor 2020. Onder vermelding van het feit dat een begroting een glazen bol blijft wordt ze goedgekeurd door de vergadering. 
 
7. Samenstelling Hoofdbestuur: 
Aftredend is dhr. Peter Schell. Hij is herkiesbaar en wordt opnieuw benoemd. 
 
8. Vaststelling wijzigingen huishoudelijk reglement. 
De wijzigingen worden tijdens de vergadering toegelicht:

- Art 2a: aanmelden uitsluitend via de website ovv complex
- Art 3: toevoeging: inleveren: AVG-verklaring
- Art 8: toevoeging over gedrag dat niet getolereerd kan worden
- Art 12g: 3 keer 2 uur gemeenschappelijk werk wordt 3 keer 4 uur.
- Art 13: geen monocultuur in de tuin, zoals alleen maar bomen, of wijnstokken of gras. 50% groente is uitgangspunt.
- Art 15: besproeien van de tuin met tuinslang is niet toegestaan muv eerste week mei voor vullen van de watervaten

De nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement is te vinden op de website van de vereniging. 

 
9. Mededelingen uit de vergadering met de complexbeheerders en terugblik op het afgelopen jaar per complex.
Vanwege spanningen tussen tuinders en CB’s en tussen tuinders onderling heeft het hoofdbestuur besloten om VOORLOPIG het complexbeheer van Baandert 2 en van De Moustem zelf op zich te nemen.
Doel hiervan is tweeledig:

 Spanningen wegnemen
 Komen tot nieuwe complexbeheren. Het is een tijdelijke maatregel die genomen is in het belang van de tuinders. Het hoofdbestuur zal beide complexen bezoeken.

Aandachtspunten zijn:

- Staat van onderhoud van de percelen
- Bouwsels en opstallen; regenwateropvang.

Van de tuinders wordt medewerking verwacht. 

 
Sanderbout:

- Geen tuinen vrij
- Er vindt een gesprek plaats met een tuinder door het CB
- Keet lekt: zelf repareren. Gemeente betaalt niet meer!

Broukerhöfke

- Geen tuinen vrij.
- Alles in orde

Slachthuis
- Veel mutaties; 2 tuinen vrij.
 
De Moustem
- Twee halve tuinen vrij.
- HB heeft met Hanny en Frans de lopende zaken besproken.
 
Wehrerbeemd
- Twee tuinders gaan stoppen; er is een wachtlijst
- Fruitboom wordt vervangen.
 
Baandert 1 (Chris)
- Geen tuinen vrij
- Bijenkast en schuilhut gaan niet door 

Baandert 2 (Wil) 

- Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Wil 
- Er is 2x 100 m2 vrij en 1 x 150m2; er zijn wel kandidaten

De Gats:

- Er zijn geen tuinen vrij. (wachtlijst)
- De Schootsvelden worden vrijdag officieel opgeleverd; hopelijk komt er dan weer rust op het complex
 

Den Haof
- Geen tuinen vrij
- Alles is in orde Ophoven
- Volgend jaar werkzaamheden in Molenweg: o.a. aanleg dubbele riolering; waterbuffer op parkeerplaats
- Er komt een nieuwe toegang tot de tuinen
- Er wordt groot onderhoud gepleegd aan de hagen aan de buitenzijde van het complex
- Geen tuinen vrij. (wachtlijst)
 
Lahrhöfke
2 tuinen worden niet meer gebruikt als tuin, maar worden ingezaaid met bijvriendelijke bloemen 

 
10. Mededelingen over centrale inkoop van zaad en aardappelen.

- Afgelopen jaar is de afhandeling goed verlopen.
- Er zijn klachten binnen gekomen over snackkomkommers en snoeptomaatjes. Deze klachten zijn doorgegeven aan Garant
- Zaadlijsten moeten uiterlijk 7 januari 2020 worden ingeleverd bij Harrie Meijers
- Denk aan het invullen van het complex en tuinnummer! 

 
11. Rondvraag en sluiting.
John (Lahrhöfke):
Vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de aanschaf van een publicatiebord voor complex Lahrhöfke: dit kan worden aangeschaft. Peter Schell zal hiervoor zorgen en de rekening kan naar de penningmeester. 
 
Hanny (De Moustem):
- WML: moet contact opnemen met Jos Bongers ivm vervangen meter.
- Ledigen toilet: Wim neemt contact op. 
 
Jacques (Wehrerbeemd):
- Vraagt aandacht voor de vele fruitbomen in het grensgebied. Hier kan in de oogsttijd gratis geplukt worden, maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.  
 
 

De voorzitter sluit onder dankzegging voor de constructieve wijze van vergaderen en met een speciaal woord van dank aan de complexbeheerders de vergadering en wenst allen een gezond 2020!