Notulen jaargadering

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Volkstuinvereniging Sittard op dinsdag 4 december 2018 in Buurthuis de Oase.

 

1. Opening en mededelingen.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en verzoekt om een moment van stilte voor de leden die afgelopen jaar zijn overleden.

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 december 2017

Ton Richter:

 • Vraagt of de extra kosten voor het verbruik van water zijn verhaald op tuinders van De Moustem. Op een ander complex zijn wel kosten in rekening gebracht. Tom geeft alsnog de namen door van de tuinders van De Moustem.
 • Punt 7 : mbt kant-en –klare huisjes is afgesproken: deze moeten voldoen aan de eisen in overleg met het CB.
 • Blz 2 : dakgoten: dit is gewijzigd in: € 1,50 per m2.
 • Blz 3: gemeenschappelijk werk: is gewijzigd in 3 x 2 uur.

De notulen worden vastgesteld met de wijzigingen die zijn aangebracht.

 

3. Financieel verslag 2018 ( ter vergadering uitgedeeld) en verslag kascontrolecommissie 2018.

De penningmeester geeft een toelichting bij het financieel overzicht:

 • Meer huur/contributie: groei aantal leden bij met name De Gats.
 • Borg: meer borg door grote doorstroming en nieuwe leden.
 • Meer sleutelgeld: ook De Gats.
 • Onderhoud complexen: waterleiding, berging, bestrijding wespen.
 • Administratiekosten: veel kopieerwerk.
 • Vergaderkosten: extra vergaderingen.
 • Diversen: €1,00: is de huur aan de gemeente.

De kascontrole spreekt in de persoon van Jacques Beentjes waardering uit voor het vele en nauwkeurige werk van de penningmeester. Onder dankzegging wordt décharge verleend.

 

4. Benoeming kascontrolecommissie 2019.

Katinka Pani treedt onder dankzegging af als lid van de kascontrolecommissie en wordt opgevolgd door Hub Mooren. 


5. Begroting 2019 De penningmeester geeft een toelichting bij de begroting:

 • Minder borg
 • Kosten water hoger
 • Onderhoudskosten hoger.

Naar aanleiding van problemen met teruggeven sleutels en met staat van onderhoud bij opzegging lidmaatschap stelt het bestuur de ledenvergadering voor om voor nieuwe leden een bedrag van €100,00 in rekening te brengen voor borg en sleutelgeld samen. Voor minder draagkrachtige kandidaten kan een regeling getroffen worden. Dit voorstel wordt door de ledenvergadering unaniem aangenomen.

 

6. Samenstelling Hoofdbestuur

Aftredend is de penningmeester (herkiesbaar).

Onder applaus wordt Jos Bongers herbenoemd als penningmeester van de Volkstuinvereniging.

 

7. Brief met aandachtspunten.

De voorzitter licht nog enkele punten toe uit de brief die naar alle leden is gestuurd in het kader van de aanscherping van het beleid bij overtredingen van het huishoudelijk reglement:

 • Let op waterverbruik: maandelijks meters controleren ivm met mogelijke lekkages.
 • Tuinafval: GEEN etensresten in compostbak ivm ratten.
 • Onderhoud tuinen: het toezicht zal strenger worden
 • Open vuur: vuurkorven, BBQ zijn ook verboden conform huurcontract dat de vereniging heeft met de gemeente.
 • Gezamenlijk werk: 3 x 2 uur
 • Bouwsels: voorschriften dienen nageleefd te worden. De opmerkingen van de vorige vergadering zijn in de nieuwe voorschriften verwerkt.
 • Hoogte bomen: maximaal 2,5 meter.
 • Asbest: complex De Gats is gesaneerd. De voorzitter heeft er bij de verantwoordelijke functionaris van de gemeente al diverse keren op aangedrongen dat het met het oog op de gezondheid dringend gewenst is dat actie ondernomen gaat worden. Door de financiële situatie van de gemeente zou op de overige complexen pas vanaf januari 2019 gesaneerd gaan worden. Hierbij dient bij complex Overhoven het hoogteverschil tussen percelen in acht genomen te worden.
 • Onderverhuur is niet toegestaan.

 

8. AVG (privacy-wetgeving)

Frits Jansen vraagt waarom het verplicht is om het formulier in te vullen: Het is ook mogelijk aan te geven dat je niet wil dat bv foto’s op de site geplaatst worden.

 

9. Mededelingen uit de vergadering met de complexbeheerders en terugblik op het afgelopen jaar per complex.

Sanderbout:

 • Overtreder waterverbruik heeft brief gehad. Heeft niet geholpen; Secretaris zal laatste waarschuwing sturen.
 • Geen tuinen vrij.

Slachthuis:

 • Toegangsweg is opgeknapt.
 • Geen tuinen vrij.

Broukerhöfke:

 • De huurder van perceel 1 gaat naar De Moustem. Leden zijn niet in staat of genegen om te assisteren bij het snoeien van de hagen als geen nieuwe huurder komt.
 • Er komt 1 tuin vrij.

De Moustem:

 • Brieven zijn verstuurd.
 • Split en houtsnippers zijn besteld ( ook voor Lahrhöfke).
 • Afvalcontainers worden niet meer gebruikt en kunnen opgehaald worden. De voorzitter zorgt voor een oplossing.
 • Hagen zijn nog steeds te hoog.
 • De notenboom moet vakkundig gesnoeid worden.
 • Bijen: accoord.
 • School: De voorzitter neemt contact op. Liefst geen schooltuin erbij op complex de Moustem.
 • 4 tuinen vrij;

Wehrerbeemd:

 • De complexbeheerders kijken met genoegen terug naar de wijze waarop het afscheid van het vorige complexbeheer heeft plaatsgevonden. - Fruitbomen zijn vervangen; zelf snoeien.
 • Haag is gesnoeid.
 • Vrijwilligers gevraagd voor snoeiwerkzaamheden ook op andere plaatsen.
 • Secretaris zal huurder perceel 19 mailen ivm onderhoud tuin.
 • Geen tuinen vrij (wachtlijst).

Baandert:

 • Overlast is doorgegeven aan gemeente.
 • Houtsnippers zijn besteld.
 • Zand kan zelf gehaald worden.
 • Complimenten voor het opknappen van de entree.
 • Vernieuwing van de schuilhut staat op het verlanglijstje.
 • De extra watermeter is nog niet gemonteerd.
 • Geen tuinen vrij. - Hoofdbestuur gaat met leden Baandert 2 overleg voeren.
 • Er is gesnoeid in broedseizoen: wordt doorgegeven.

De Gats:

 • Heeft apart overleg gehad.
 • Lichte loodverontreiniging geconstateerd ( onder wettelijke norm).
 • Afgesproken wordt dat gezondheidsadviezen ook naar nieuwe tuinders gestuurd worden.
 • Van diverse pompen moeten de leertjes vervangen worden; enige pompen vertonen mankementen.
 • Geen tuinen vrij (wachtlijst).

Den Haof:

 • De pomp moet gereviseerd worden. De kosten kunnen bij de penningmeester gedeclareerd worden.

Ophoven:

 • Project Corio – Glana; druk bezochte informatiebijeenkomst.
 • Vistrap gaat niet door; alle tuinen blijven gehandhaafd; park wordt gerenoveerd tot aan de tuinen
 • Snoeien hagen: terug tot 1,80 meter: VTV moet signaal geven aan Linden Groen.
 • Parkeerplaats is te klein; wordt tevens als vuilstortplaatsgebruikt. Is doorgegeven aan Jeu Lochs. George stuurt nog foto’s door. Wim neemt contact op met Ophovenerhof.
 • Communicatiestoornis omtrent bezoek van basisschool De Hoefer.
 • Voormalig complexbeheerder door ziekte niet meer in staat te tuuinieren; er is een nieuwe kandidaat voor deze tuin.
 • Geen tuin vrij.

Lahrhöfke

 • Bosplantsoen is opgeschoond.
 • Split en houtsnippers in combinatie met complex De Moustem
 • Schuilhut is geen opslagplaats! Kasten kunnen na 27 jaar trouwe dienst afgevoerd worden.
 • Peter Schell zorgt voor een informatiebord. De kosten kan hij bij de penningmeester declareren.
 • Geen tuinen vrij

 

10.Mededelingen over centrale inkoop van zaad en aardappelen.

De korting op bestellingen via de vereniging bedraagt 30%.

Lijsten inleveren tot eerste week 2019.

Gelieve de naam van het complex en het tuinnummer te vermelden op het formulier.

Harrie Meijers verzoekt de complexbeheerders de bestellingen zo snel als mogelijk op te komen halen als deze zijn gearriveerd. Katinka Pani spreekt haar dank uit voor het vele werk dat verricht wordt door Harrie, Jos en de CB’s: de afhandeling van de zaadbestellingen is een zeer bewerkelijk proces.

 

11. Rondvraag en sluiting.

Frits Jansen:

 • Nagaan welke watermeters geplaatst zijn bij de complexen: de vastrecht-prijzen verschillen per soort.
 • Groenafval heeft 4 weken op straat gelegen; straat werd per abuis overgeslagen bij ophalen groenafval.

Tom Richter:

 • Vraagt aandacht voor de tuinen van Poll Krenn
 • Tuin moet nog opgeschoond worden.
 • Strikt letten op waterverbruik; er worden enige 1000-liter-watervaten extra geplaatst.
 • Watervaten die bij de schuilhut geplaatst zijn worden door leden gebruikt.
 • Onderhoud P-plaats laat te wensen over: bladkorven plaatsen.
 • Tuin 33: HB heeft volgens wet-en regelgeving gehandeld; er wordt nog één brief gestuurd: vóór 1 februari opruimen.

 

Hanny Vankan:

 • looizuur van de bladeren van notenbomen zorgt ervoor dat zaad van onkruid niet ontkiemt. 

 

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering