Informatie huurovereenkomst

Volkstuinvereniging Sittard

      

Huurovereenkomst


Ondergetekende, Volkstuinvereniging Sittard, gevestigd en kantoorhoudende te Sittard, ten deze vertegenwoordigd door het Hoofdbestuur, hierna te noemen verhuurder, verklaart hierbij verhuurd te hebben aan de mede ondertekende


Naam:………………………………………………………………..Voorletters………………………………………………


Straat:………………………………………………………………………………….huisnummer:………………………….


Postcode:…………………………Woonplaats:……………………………………Geboortedatum:………………………


telefoonnummer:……………………………….Emailadres:………………………………………………………………….


Hierna te noemen huurder, die als lid van de Volkstuinvereniging Sittard verklaart van verhuurder in huur te 


hebben aanvaard een tuin, gelegen op:het volkstuinencomplex………………………………………………..  


te Sittard, genummerd…………………en groot circa…………………..m2, voor de tijd van 1 jaar, ingaande


1 februari………………..en aldus eindigende op 31 januari ……………………… .


Huurder verklaart zich aan de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Sittard, alsmede aan de door het Gemeentebestuur van Sittard-Geleen te stellen voorwaarden te onderwerpen en tijdig de jaarlijkse contributie en huurpenningen, alsmede de eenmalige borgsom ad € 50,00 te voldoen.

Tevens is de huurder verplicht alle aanwijzingen op te volgen van het gemachtigd Complexbeheer.

Deze huurovereenkomst zal stilzwijgend van jaar tot jaar doorlopen, tenzij verhuurder of huurder de wens te kennen geeft deze te beëindigen. 


Opzegging van de huur moet uiterlijk twee maanden voor het beëindigen van de huurovereenkomst schriftelijk geschieden bij de secretaris van het Hoofdbestuur.

Deze overeenkomst eindigt overigens automatisch tegelijk met het beëindigen van het lidmaatschap van de Volkstuinvereniging Sittard.


Huurder is verplicht om binnen dertig dagen na het beëindigen van het huurcontract op welke wijze dan ook, het gehuurde te ontruimen en als schone grond op te leveren tenzij door verhuurder of diens gemachtigde anders wordt bepaald.

Indien de huurder in gebreke blijft het gehuurde binnen voormelde termijn te ontruimen, als schone tuingrond op te leveren en zijn eigendommen van het complex te verwijderen is verhuurder gerechtigd de tuingrond in orde te maken. De borgsom zal dan niet gerestitueerd worden. Meerkosten van het opruimen komen eveneens voor rekening van de huurder. Indien de huurder zijn perceel conform de gestelde voorwaarden correct achterlaat kan hij in aanmerking komen voor restitutie van de borgsom ad € 50,00. Over de borgsom kan nimmer rente worden geclaimd.


Alleen als de huurder om dringende redenen voor 1 maart het lidmaatschap en de huur opzegt kan restitutie van de huursom plaatsvinden. Teruggave van de contributie is niet mogelijk.


Het Hoofdbestuur van de Volkstuinvereniging Sittard kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen van het consumeren van groente uit gehuurde tuingrond.


Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Sittard,……………………………………………………………………..


De Huurder    namens de Volkstuinvereniging Sittard
………………………………………………………….          ………………………………………………

Huurovereenkomst Volkstuinvereniging Sittard Versienummer 8