Informatie huurovereenkomst

Volkstuinvereniging Sittard

      

Huurovereenkomst

 


Ondergetekende, Volkstuinvereniging Sittard, gevestigd en kantoorhoudende te Sittard, ten deze vertegenwoordigd door het Hoofdbestuur, hierna te noemen verhuurder, verklaart hierbij te verhuren aan de mede ondergetekende

 Naam:                                                                                         Voorletters:

 Straat:                                                                                       Huisnummer:

 Postcode:                                                                                   Woonplaats:                                            :

 Telefoonnummer                                                                       :Emailadres:

 

hierna te noemen huurder, die als lid van de Volkstuinvereniging Sittard verklaart van verhuurder in huur te hebben aanvaard een tuin, gelegen op het volkstuinencomplex. 

te Sittard, genummerd              en groot circa                 .m2, voor de tijd van 1 jaar, ingaande

1 februari………………..en aldus eindigende op 31 januari ……………………… .

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Sittard.Huurder zal de daarin opgenomen verplichtingen jegens verhuurder nakomen. Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze overeenkomst en het huishoudelijk reglement prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst.

Huurder zal zich tevens gedragen naar de bepalingen van de wet, de plaatselijke verordeningen en andere voorschriften en aanwijzingen van de gemeente Sittard-Geleen, de nutsbedrijven en de verzekeraarsde. Tevens is de huurder verplicht alle aanwijzingen op te volgen van het gemachtigd Complexbeheer.

De jaarlijks contributie bedraagt € 8,50 per jaar;de huur per jaar is € 8,00 per 100 m²

De eenmalige borgsom, te voldoen bij sluiten van de overeenkomst  bedraagt €100,00.

Deze huurovereenkomst zal stilzwijgend van jaar tot jaar doorlopen, tenzij verhuurder of huurder deze opzegt op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement. 

Deze overeenkomst is gekoppeld aan en eindigt steeds automatisch tegelijk met het beëindigen van het lidmaatschap van de Volkstuinvereniging Sittard.

Oplevering bij beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement waarbij aanvullend geldt dat de tuin wordt opgeleverd met schone grond tenzij door of namens verhuurder anders wordt bepaald. Indien de huurder in gebreke blijft het gehuurde binnen voormelde termijn te ontruimen, als schone tuingrond op te leveren en zijn eigendommen van het complex te verwijderen is verhuurder gerechtigd de tuingrond voor rekening van de huurder in orde te maken. De borgsom zal dan niet gerestitueerd worden. Meerkosten van het opruimen komen eveneens voor rekening van de huurder. Indien de huurder zijn perceel conform de gestelde voorwaarden correct achterlaat vindt restitutie plaats van de borgsom ad € 100,00. Over de borgsom kan nimmer rente worden geclaimd.

De Volkstuinvereniging Sittard kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de tuin en de eventuele nadelige gevolgen van het consumeren van groente uit gehuurde tuingrond.

Huurder is aansprakelijk voor schade toegebracht aan zaken van verhuurder, daaronder begrepen schade toegebracht aan hekwerken, poorten, hang- en sluitwerk en tuinhuisjes.

Voor Volkstuincomplex de Gats gelden aparte regels m.b.t de tuinhuisjes en monumentale objecten. Deze worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

In gevallen, waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het hoofdbestuur van de Volkstuinvereniging Sittard.

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Sittard,.


De Huurder                                                                                   Volkstuinvereniging Sittard 

……………………………                                                                             ………………………………

 

                                                                                                      Jos Bongers, Penningmeester

 

Afzonderlijke handtekening van huurder voor de ontvangst van een eigen exemplaar van het huishoudelijk reglement.

 

Handtekening huurder:

..........................................

 

 

Afzonderlijke handtekening van huurder voor de ontvangst van een exemplaar met regels onderhoud tuinhuisjes en monumentale objecten (alleen voor complex de Gats).

 

Handtekening huurder:

……………………………