Bouwsels en Opstallen

Volkstuin vereniging Sittard.
Werkgroep bouwsels en opstallen.

 

HIER ONDER VALLEN:

Schuurtjes, tuin – en broeikastjes, boogtunnels, tuinhuisjes en dergelijke.

Algemeen:

TEKST IN HUUROVEREENKOMST MET DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN
INGAANDE 1 NOVEMBER 2015, ARTIKEL 5 , VERBODEN:

 • Het is verboden opstallen te bouwen, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de verhuurder. Huurder is niet verplicht reeds bestaande opstallen, die bij ingang van deze huurovereenkomst reeds bestaan, af te (laten) breken.

Alvorens met de bouw wordt gestart dient het complexbeheer en hoofdbestuur te worden geïnformeerd.

Het complexbeheer en/of hoofdbestuur beslist of bouwsels/opstallen worden toegestaan.

Indien om enigerlei reden het bouwsel aanleiding geeft tot problemen dient het betreffende lid de aanwijzingen van het complexbeheer dan wel hoofdbestuur op te volgen. Dus óók het afbreken dan wel verplaatsen van het bouwsel kan aan de orde komen. Alvorens materialen worden aangeschaft dient ieder lid het complexbeheer te informeren. Hij/zij dient een schriftelijk verzoek in te dienen waarin de afmetingen en de te gebruiken materialen moeten worden vermeld. Tevens een tekening bijvoegen waaruit blijkt op welke plek van het perceel het bouwsel wordt opgericht. De opstallen dienen zodanig te worden geplaatst dat de buren er geen last van hebben, bijvoorbeeld schaduwwerking.
Tevens dienen bouwsels minimaal 1 meter van de (erf)afscheiding te worden opgericht.
Een betonnen fundering en metselwerk is niet toegestaan.
Opstallen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Bij vervanging/verbouwing moeten opstallen voldoen aan de nieuwe uitgangspunten.

De Volkstuinvereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden indien een bouwsel moet worden afgebroken.
In alle gevallen is het betreffende lid aansprakelijk voor eventuele gevolgen.Het oprichten is dus altijd voor eigen risico van het betreffende lid.

Aanleiding tot sloop kan o.a. zijn:

 •  Schaduwwerking belendend perceel
 •  Hinder afvoer hemelwater
 •  Het snoeien van hagen van belendende percelen van collega-tuinders dan wel omwonenden
 •  Zichtbaar vanaf een voet- of fietspad dan wel de openbare weg
 •  Storend element in de omgeving

 Ieder bouwsel (ook bestaande) moet verplicht zijn voorzien van een dakgoot, zodat hemelwater in één of meerdere regentonnen wordt opgevangen.

Indien opvang niet wordt gerealiseerd zal jaarlijks - voor het extra verbruik van water -
aan de hand van de oppervlakte € 1,50 per m² van de bebouwde oppervlakte in rekening worden gebracht bij de tuinder.

Indien een lid de huurovereenkomst opzegt dienen in principe alle bouwsels afgebroken te worden.
Een bouwsel dat niet aan de vermelde eisen voldoet kan dus niet door een nieuw lid worden overgenomen.


Afmetingen bouwsels en opstallen en maximale bebouwing tuin:

SCHUURTJE/TUINHUISJE

Welke afmetingen mag een schuurtje/tuinhuisje maximaal hebben:

Maximale afmetingen:

 • breedte: 300 cm
 • diepte (lengte): 150 cm
 • hoogte: 225 cm aflopend naar 190 cm i.v.m. goot
 • t.b.v. opvang water in regenton
 • verplicht: opvangen water in regenton. 

Het materiaal van het schuurtje/tuinhuisje dient te bestaan uit:

 •  houten planken of houten schroten of houten platen of
 •  betonplaten met steenmotief of
 •  kunststof schroten of.
 •  aluminium
 •  metaal.

Dus een schuurtje/tuinhuisje dient opgebouwd te zijn/bestaan uit hetzelfde materiaal.

Asbesthoudende materialen mogen niet worden gebruikt.

Alle opgerichte bouwsels dienen te worden geschilderd in de kleur donkerbruin of donkergroen.
Het materiaal dient van deugdelijke kwaliteit te zijn.
Een ratjetoe van materialen is niet toegestaan.

In het schuurtje/tuinhuisje mogen uitsluitend tuinmaterialen worden opgeborgen, dus alleen tuin gerelateerde spullen.
Dit geldt overigens óók voor het gehele perceel.

 

TUIN- EN BROEIKASTJES

Het materiaal dient te bestaan uit:

plastic, kunststof, aluminium, hout of glas

Welke afmetingen mag een tuin/broeikast maximaal hebben:

Maximale breedte: 200 cm
Maximale diepte (lengte): 300 cm
hoogste punt: 200 cm

Verplicht: opvangen water aan beide zijde in regenton.

 

BOOGTUNNELS

Het materiaal dient te bestaan uit:

Plastic en/of kunststof 

Welke afmetingen mag een boogtunnel maximaal hebben:

Maximale breedte: 200 cm
Maximale diepte/lengte: 400 cm
hoogste punt: 220 cm

Verplicht: opvangen water aan beide zijde in regenton.

Maximale bebouwing per tuin:

Maximaal mag 10% van het perceel worden bebouwd.
Dit geldt dus voor schuurtje/tuinhuisje, tuin- en/of broeikastjes en boogtunnels samen.

Voorbeeld: tuin van 100m2, mag maximaal 10m2 zijn bebouwd.

 

Kweekkasjes/tunneltjes.

Voor kweekkastjes/tunneltjes, lager dan 1,25 meter hoeft geen wateropvang plaats te vinden.

 

Algemeen.

Vanaf 1 januari 2018 mogen bouwsels die niet aan de voorwaarden voldoen niet meer worden door verkocht/overdragen aan de nieuwe tuinder. Deze moeten worden afgebroken.
De complexbeheerders hebben geen bemoeienis met de onderlinge door verkoop van bouwsels.
Zolang de huidige huurder het perceel huurt hoeven bestaande bouwsels/opstallen in eerste instantie niet afgebroken te worden.

Voor Volkstuincomplex De Gats gelden andere regels dan bovenstaande.
Deze zijn in overleg met de gemeente Sittard-Geleen, eigenaar van de tuinhuisjes en boogtunnels, apart vastgelegd en opgenomen in het afgesloten huurcontract.

 Sittard,8 juni 2018.