Huishoudelijk regelement

Volkstuinvereniging Sittard

      


    Huishoudelijk ReglementNB: Met huurder wordt ook huurster bedoeld.


LIDMAATSCHAP


Artikel 1

Iedere huurder van een tuin moet lid zijn van de Volkstuinvereniging Sittard en 18 jaar of ouder zijn.


Artikel 2

Zij, die als lid wensen te worden ingeschreven, melden zich bij de beheerder van het complex waar zij een tuin wensen.

Het Hoofdbestuur kan slechts in bijzondere gevallen afwijken van de voordracht door het complexbeheer.


Artikel 3

De nieuwe huurder wordt schriftelijk in kennis gesteld van het besluit van het Hoofdbestuur, waarbij tevens wordt vermeld wanneer zijn huurcontract wordt opgemaakt en de verschuldigde huur- en contributiegelden moeten worden voldaan.

Na het tekenen van huurcontract ontvangt het nieuwe lid de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Volkstuinvereniging; ook ontvangt het nieuwe lid de sleutel van het complex.


Artikel 4

De leden zijn verplicht de Statuten en het Reglement van de Volkstuinvereniging alsmede de besluiten van vergaderingen stipt op te volgen.


Artikel 5

De huur wordt aangegaan voor de tijd van 1 jaar, lopende van 1 februari t/m 31 januari en is zonder opzegging van jaar tot jaar doorlopend.

De huurpenningen, contributie en eventuele overige bedragen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het verschuldigde moet per jaar bij vooruitbetaling worden voldaan aan de penningmeester van de Volkstuinvereniging Sittard, onder vermelding van complex en tuinnummer.

Het Bestuur zal ervoor zorg dragen dat de leden jaarlijks op de hoogte gebracht worden van de verschuldigde bedragen.


Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt door:

Bedanken, met inachtneming van artikel 7 van dit reglement.

Overlijden.

Vervallenverklaring van het lidmaatschap.


Artikel 7

Bij het beëindigen van de huur en/of door vervallenverklaring van het lidmaatschap van Volkstuinvereniging Sittard, moet uiterlijk binnen dertig dagen alles van de tuin verwijderd zijn. Voldoet hij niet aan deze voorwaarde dan zal het afval door een bedrijf worden opgeruimd. De kosten komen voor rekening van de tuinder. Wordt niet betaald dan zal aan een incassobureau de daaruit voortvloeiende vordering in handen worden gegeven.

Indien een lid door het Hoofdbestuur vervallen is verklaard van het lidmaatschap van Volkstuinvereniging Sittard, is hij gehouden aan de uitspraak van het Hoofdbestuur.

Reeds betaalde huurpenningen worden in geval van vervallenverklaring niet terug betaald, terwijl nog verschuldigde bedragen alsnog voldaan dienen te worden.

Opzegging van de huur moet uiterlijk vier weken voor het beëindigen van de huurovereenkomst schriftelijk geschieden bij de secretaris van het Hoofdbestuur.

Indien de opzegging niet voor 1 december geschiedt, blijven huur en contributie voor het volgend jaar verschuldigd, tenzij het Hoofdbestuur anders beslist.

Bij het beëindigen van het huurcontract dient de sleutel ingeleverd te worden bij het Complexbeheer.


Artikel 8

Leden, die hun tuin verwaarlozen, hun contributie en huurpenningen niet op gestelde tijden voldoen, het Reglement van de Volkstuinvereniging Sittard of besluiten van de Algemene Ledenvergadering niet opvolgen, anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinderen of overlast bezorgen, kunnen door het Hoofdbestuur van hun lidmaatschap worden vervallen verklaard.

De eerste waarschuwing daaromtrent zal in principe door het Complexbeheer schriftelijk worden gegeven, waarna hiervan melding wordt gemaakt bij het Hoofdbestuur.

Indien het betrokken lid niet gereageerd heeft op het onder b. genoemde, kan het Hoofdbestuur overgaan tot het uitspreken van vervallenverklaring van het lidmaatschap. Van deze beslissing wordt het lid schriftelijk op de hoogte gesteld. Het betrokken lid kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij het Hoofdbestuur van de Volkstuinvereniging Sittard, binnen veertien dagen na dagtekening van het schrijven, waarin werd medegedeeld, dat het lidmaatschap is vervallen verklaard.


TOEGANG TOT HET COMPLEX EN DE TUINEN


Artikel 9

De Openingstijden van de tuincomplexen zijn tussen één uur voor zonsopkomst en één uur na zonsondergang.


Artikel 10

Voor de handhaving van de goede orde hebben de leden van het Hoofdbestuur en/of het Complexbeheer het recht te allen tijde de tuinen, bouwsels en bergruimten te betreden, althans mag hun de toegang ter naleving van het gestelde in art. 26 k niet worden geweigerd. Leden, die tijdens vakanties e.d. hun tuin door iemand anders laten onderhouden melden dit bij het Complexbeheer.


Artikel 11

Kinderen mogen alleen onder begeleiding van ouder/verzorger op het complex aanwezig zijn.


Artikel 12

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem verhuurde grond, doch is verplicht:

Zijn tuin vanaf het begin in goede toestand te brengen en regelmatig te onderhouden,

de tuin moet verzorgd uitzien en er mag geen zaaddragend onkruid in ontstaan.

Het pad gedeelte, dat voor en naast zijn tuin ligt vrij te houden van onkruid.

Eventuele greppels schoon te houden en hagen te snoeien op de door het Complex beheer aangegeven hoogte.

De tuin elk jaar vóór 1 mei schoon en plant klaar te hebben.

Een tuinnummerbord in overleg met het Complex beheer op een voor ieder in het oog lopende plaats aan te brengen.

Mest- en/of composthopen aan het oog te onttrekken, in overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen. Het Complex beheer geeft hierover aanwijzingen,

Het is niet toegestaan om op mest en composthopen slachtafval, overige vlees en gekookte etensresten te deponeren.

Per jaar drie keer twee uur gemeenschappelijk werk te verrichten. De uren waarop dit gemeenschappelijk werk dient te worden verricht worden bepaald door het Complex beheer.

Bij meerdere malen verzuim kan artikel 6, lid 3 van dit Reglement worden toegepast.


Artikel 13

De leden zijn vrij hun tuin naar eigen keuze te beplanten. In verband met de wettelijke regeling op het gebied van aardappelmoeheid is het echter verboden om binnen drie jaar op dezelfde plaats aardappelen te telen.

Het is verboden bomen die hoger dan 2,5 meter groeien te planten. Struiken en bomen mogen maximaal groeien tot aan de erfscheiding. Belendende percelen mogen geen hinder (bijv. minder zonlicht) ondervinden.

De afwatering mag niet op andere tuinen plaatsvinden.

Het is niet toegestaan om verboden planten te kweken in de tuinen, ook als dit binnen de wettelijke marge blijft.


BOUWEN OP DE TUIN


Artikel 14

Het Hoofdbestuur kan het Complexbeheer toestemming verlenen tot het laten bouwen en/of verbouwen van opstallen e.d. onder nader te bepalen voorwaarden.

Een en ander mag niet strijdig zijn met het bepaalde in het huurcontract, afgesloten met de gemeente Sittard-Geleen en mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Voor de bouw van opstallen behoort men zich te wenden tot het Complexbeheer.

Het bouwen van opstallen is alleen geoorloofd op de door het Complexbeheer aangewezen plaatsen.

Het Complexbeheer is bevoegd om voor bepaalde onderdelen overlegging van nadere tekeningen te vorderen op een door hem aan te geven schaal.

Het gebruik van asbest en asbesthoudende materialen is verboden.


VERBODSBEPALINGEN


Artikel 15

Het is verboden om zelfstandig vaste aansluitingen of aftakkingen te maken aan de waterleiding.

Besproeien van het perceel is niet toegestaan.


Artikel 16

Het tuinieren moet voor ontspanning worden beoefend en de gekweekte producten mogen niet voor handelsdoeleinden worden gebuikt.


Artikel 17

Het is ten strengste verboden (op straffe van het in artikel 6 lid 3 genoemde):

Plakkaten of drukwerken aan te brengen of te verspreiden op het complex, met uitzondering van mededelingen van het Complexbeheer en het Hoofdbestuur van de Volkstuinvereniging Sittard.

Buiten de tuin vuilnis of afval te werpen, de greppels of paden te versperren of te verontreinigen.

Greppels te graven langs de paden.

Afval te verbranden. Eventuele boetes door politie opgelegd zijn voor eigen rekening.

Afrasteringen te verbreken en grenspalen te beschadigen of te verplaatsen.

Ongevraagd of zonder diens toestemming de tuin van een ander te betreden of op enigerlei wijze iets te doen op diens tuin, tegen diens wil of zonder diens toestemming. We raden u aan dure gereedschappen veilig op te bergen of mee naar huis te nemen.

Op de tuin levend vee, duiven, pluimvee, pelsdieren of bijen te houden.

Loslopende honden of katten op de tuincomplexen te hebben of vuil van deze dieren buiten eigen tuin te laten liggen.

(Motor)voertuigen zodanig te plaatsen dat anderen er hinder van hebben.

Op de paden zand, grind of andere stoffen te storten of specie daarop aan te maken.

De gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken voor huisvuil en bouwafval.

Te rijden op het tuincomplex op motorvoertuigen of rijwielen met hulpmotor (uitgezonderd motorvoertuigen ten algemene dienste); uitgezonderd zijn scootmobiels.

Zich met spelende radio’s op het complex te bevinden, met een geluidsvolume zo groot, dat anderen daar last van ondervinden.

Niet toegestane vergiften te gebruiken.

(Motor)voertuigen te parkeren bij het complex waar dit verboden is.

Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid om bij overtreding van een van de in dit artikel genoemde punten bevoegde instanties in te schakelen.


BESTUREN


Artikel 18

De Volkstuinvereniging Sittard kent twee bestuursorganen:

Een Hoofdbestuur, verder te noemen HB.

Een Complexbeheer, verder te noemen CB.


HET HOOFDBESTUUR


Het Hoofdbestuur van de Volkstuinvereniging Sittard bestaat uit een oneven aantal leden, ten minste vijf, op de jaarvergadering door de leden gekozen.

Zij worden voor vier jaar gekozen en zijn direct herkiesbaar.

Om de vier jaar treden in de even jaren af: de vicevoorzitter, de eerste secretaris en de penningmeester.

Om de vier jaar treden in de oneven jaren af: de voorzitter en de plaatsvervangende secretaris.

Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger aan de beurt was om af te treden.

Ieder bestuurslid is gehouden binnen drie weken na zijn aftreden uit zijn functie alle op de vervulling daarvan betrekking hebbende bescheiden van de Volkstuinvereniging aan zijn opvolger over te dragen en deze gewenste inlichtingen te verschaffen betreffende nog lopende zaken.

Tussentijds kan een bestuurder door de meerderheid van het Hoofdbestuur worden geschorst, indien de belangen van de Volkstuinvereniging Sittard door hem/haar niet meer naar behoren worden behartigd.

In een vergadering, die binnen twee weken na schorsing moet worden gehouden, kan de schorsing worden opgeheven of de betrokken persoon uit zijn functie worden ontzet. Hiervoor zal een ledenvergadering worden opgeroepen.


TAKEN VAN HET HOOFDBESTUUR

Artikel 20

Het Hoofdbestuur is belast met het algemeen beleid van de Volkstuinvereniging Sittard conform doelen en taakstellingen volgens de statuten van Volkstuinvereniging Sittard en voor zover het Hoofdbestuur deze taken niet heeft gedelegeerd naar het Complexbeheer.

Het Hoofdbestuur kan taken delegeren naar het Complexbeheer.

Het Hoofdbestuur oefent controle uit op de taken van het Complexbeheer


DAGELIJKS BESTUUR


Artikel 21

Het Hoofdbestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

De voorzitter wordt in functie gekozen.

De leden van het Dagelijks Bestuur worden voor vier jaar gekozen en zijn direct herkiesbaar

Hun functie is onverenigbaar met een beheerfunctie van een volkstuincomplex


VOORZITTER


Artikel 22

De voorzitter heeft de leiding op vergaderingen van het Hoofdbestuur. Hij kan een vergadering schorsen en verdagen tot een nadere termijn.

Hij zorgt met zijn medebestuurders voor de juiste naleving van het reglement, evenals voor de tenuitvoerlegging van alle besluiten van de Bestuursvergaderingen en Ledenvergaderingen en regelt de daar te verrichte werkzaamheden.

Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het Bestuur. Bij verhindering wijst hij een vertegenwoordiger aan.

Hij kan alle stukken, uitgaande van de Volkstuinvereniging Sittard, zo hij dat verlangt, mede ondertekenen, zomede werkzaamheden van de bestuurders controleren.

De onder a. van dit artikel genoemde termijn zal niet langer dan dertig dagen zijn na schorsing van de vergadering


SECRETARIS


Artikel 23

De secretaris voert de briefwisseling uit naam – en zoveel mogelijk in overleg met – het Hoofdbestuur, ondertekent alle stukken van hem uitgaande en is verplicht er kopie van te houden. Hij verzorgt tevens het uitschrijven van de vergaderingen, die in overleg met de voorzitter worden gehouden.

Bij hem berust de zorg voor het archief, waarin alle stukken, die ingekomen zijn en kopieën van uitgaande stukken worden verzameld.

Hij houdt nauwkeurig aantekening van alle besluiten in bestuurs- en ledenvergaderingen genomen.

Tijdens de jaarvergadering geeft hij verslag van zijn bevindingen in het afgelopen jaar.

Hij voert de administratie van het ledenbestand van de Volkstuinvereniging.


PENNINGMEESTER


Artikel 24

De penningmeester beheert alle financiën van de Volkstuinvereniging Sittard.

Hij zorgt voor het innen van huur en contributie en doet alle betalingen.

Voor alle ontvangsten moet hij kwitantie geven; van de uitgaven moet hij een bewijsstuk vragen.

De gelden, niet nodig voor directe betalingen, worden op een erkende bank geplaatst op naam van de Volkstuinvereniging Sittard.

Eventuele baten door rente enz. vloeien in de kas van Volkstuinvereniging Sittard.

Tijdens de jaarvergadering is hij verplicht verslag te doen van zijn beheer.

In zijn jaarverslag moet de begroting voor het komende jaar worden opgenomen.


COMPLEXBEHEER


Artikel 25

Elk complex wordt vertegenwoordigd door een Complexbeheer.

Het Complexbeheer is de officiële vertegenwoordiging van het complex en is derhalve gemachtigd om in daarvoor in aanmerking komende gevallen namens het Hoofdbestuur te handelen of op te treden.


TAKEN VAN HET COMPLEXBEHEER


Artikel 26

Van de leden van het Complexbeheer wordt verwacht dat zij de belangen van hun leden naar beste vermogen behartigen.

Het Complexbeheer zorgt voor de juiste naleving van de besluiten van het Hoofdbestuur.

Tot hun voornaamste taken behoren:

Toezicht houden op de naleving van alle besluiten.

Toezicht en controle houden op de naleving van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten


VERGADERINGEN


Artikel 27

Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering wordt door het Hoofdbestuur verslag uitgebracht over de verrichtingen in het afgelopen tuinjaar.

Tevens zal een woordvoerder van de kascontrolecommissie verslag uitbrengen over de gehouden kascontrole.

Ook vinden de periodieke bestuursverkiezingen plaats en worden leden van diverse commissies benoemd.

Voorts wordt de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar ingediend.


Artikel 28

Het Hoofdbestuur kan, indien hiertoe aanleiding is, de leden voor een vergadering bijeenroepen voor zowel de Volkstuinvereniging als voor de leden van een complex

Een lid kan het Hoofdbestuur verzoeken een ledenvergadering uit te schrijven, indien dit verzoek schriftelijk, met redenen omkleed, door minstens 20% van de leden is ondertekend, indien het niet in strijd is met de Reglementen en algemene gebruiken.

Op de vergadering, die binnen dertig dagen na ontvangst van bedoelde aanvrage door het Hoofdbestuur moet worden uitgeschreven, kunnen alleen bindende besluiten worden genomen, indien tenminste 1/3 deel van de leden aanwezig is.

Is het vereiste deel van de leden niet aanwezig, dan moet de vergadering opnieuw binnen twee weken worden uitgeschreven.

Deze vergadering kan bindende besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.


Artikel 29

Op de ledenvergadering kunnen geen besluiten genomen worden over voorstellen die niet op de agenda voorkomen.

De oproeping voor vergaderingen moeten minstens tien dagen van te voren in het bezit van de leden zijn


Artikel 30

Voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt er een vergadering plaats van alle Complexbeheerders met het Hoofdbestuur. Tijdens deze vergadering worden alle punten die voor het complex van belang zijn behandeld.


STEMMING

Artikel 31

In alle vergaderingen geschiedt de stemming over personen schriftelijk en over zaken mondeling, zoals de voorzitter dit gewenst voorkomt.

Bij het niet stellen van tegenkandidaten is de vergadering bevoegd een kandidaat bij acclamatie gekozen te verklaren.

Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan de helft plus één der geldig uitgebrachte stemmen ter vergadering uitgebracht, waarbij blanco en getekende stemmen van onwaarde zijn en dus niet meetellen.

Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Bij staken van stemmen over personen zal een nieuwe stemming worden gehouden.

Staken de stemmen ten tweede male, dan beslist het lot.

De uitslag van stemming bij gesloten stembriefjes wordt in een vergadering vastgesteld door een door de voorzitter uit de vergadering aan te wijzen stembureau, bestaande uit drie leden van de Volkstuinvereniging Sittard.

Alle stembriefjes moeten, op straffe van ongeldigheid, van een door het Hoofdbestuur vast te stellen waarmerk zijn voorzien.

Stembriefjes van onwaarde zijn:

stembriefjes die meer namen vermelden dan het aantal personen dat moet worden gekozen.

stembriefjes die andere namen bevatten dan die van de kandidaat/kandidaten, voor wie de stemming wordt gehouden.

stembriefjes, die een aanduiding bevatten van de persoon door wie de stemming is uitgebracht.

stembriefjes, die de kandidaat niet duidelijk aanwijzen

stembriefjes, die blanco zijn uitgebracht.

stembriefjes, die niet door het Hoofdbestuur van een waarmerk zijn voorzien.

Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet, de voorzitter gehoord hebbende.


COMMISSIES


Artikel 32

In het belang van de Volkstuinvereniging Sittard kunnen verschillende commissies in het leven geroepen worden.

Als vaste commissie wordt aangemerkt: de kascontrolecommissie.

Naast deze vaste commissie kan het Hoofdbestuur bijzondere commissies of comités vormen.

De commissies worden gevormd door leden.

Zij worden aangewezen door het bestuur, onder goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Aan elke commissie wordt een lid van het Hoofdbestuur toegevoegd met adviserende stem. Over de wijze van werken treden zij in overleg met het Hoofdbestuur.

Hun financieel beheer berust bij de penningmeester van de Volkstuinvereniging Sittard.

De commissies brengen tijdens de jaarvergadering verslag uit van hun werkzaamheden. KASCONTROLECOMMISSIE


Artikel 33

Ter controle van het financieel beheer van de Volkstuinvereniging Sittard wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering door en uit de leden een kascontrolecommissie benoemd.

Deze commissie bestaat uit drie leden.

De leden hebben ten hoogste drie jaar zitting en treden af volgens een door het Hoofdbestuur te maken rooster.

Alleen leden van de Volkstuinvereniging Sittard, met uitzondering van leden van het Hoofdbestuur, kunnen zitting nemen in de kascontrolecommissie.

Zij zijn bij aftreden niet terstond herkiesbaar.

Zij controleren minstens éénmaal per jaar de boeken.

De leden van de kascontrolecommissie zijn tegenover derden verplicht tot geheimhouding tot aan de Algemene Ledenvergadering.


SLOTBEPALINGEN


Artikel 34

Ereleden zijn personen, die, geen leden van de vereniging zijnde, zich voor de vereniging erg verdienstelijk hebben gemaakt.

Leden van verdienste zijn leden van de Volkstuinvereniging Sittard, die zich voor de eigen vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Ereleden en leden van verdienste worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.


Artikel 35

In alle gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur.


Artikel 36

Aanvullingen of wijzigingen van dit Reglement vinden plaats als de Algemene Ledenvergadering daartoe met tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen van de aanwezige leden besluit.


Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering vergadering van 21 december 2010

en ingaande  01-01-2011


W.M.M.P. Clerx, voorzitter


A.H. Canton, secretaris


J.H.W. Bongers,penningmeester

Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Sittard blz.  PAGE 1 van  NUMPAGES 6Versienummer 7