Notulen jaargadering


Verslag van de Ledenvergadering Volkstuinvereniging Sittard  op dinsdag 29 november 2016

1. Opening
De voorzitter heet allen van harte welkom, in het bijzonder Emma de Esch die als schrijftolk aanwezig is voor Thekla Schwartz.
Hij vraagt een moment van stilte om de leden die afgelopen jaar zijn overleden te gedenken.
Vervolgens biedt hij zijn excuses aan voor de late bezorging van de uitnodigingen voor deze vergadering.
De notulen van deze vergadering worden op de website gepubliceerd.
De volgende leden hebben zich afgemeld:Mevrouw Poussart en de heren Canton, Feitsma, Hoofwijk, Luijben en van Sloun.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 december 2015
Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen worden vastgesteld.              

3 + 5. Financieel verslag 2016, begroting 2017 en verslag kascontrolecommissie
De penningmeester licht de gegevens van het uitgereikte Financieel Overzicht 2016 uitgebreid toe.
O.a. bodemonderzoek Ophoven (€ 744,15), veiligheidsslot/sleutels De Moustem (€ 1119,25), aluminium ladder ( € 175,00), afrastering Den Haof ( € 150,00), waterpomp Den Haof (€ 450,00) en3 rollen anti-worteldoek ( € 595,93; complexen De Moustem, Lahrhöfke, Overhoven en Slachthuis). 

Mevrouw Katinka Pani, lid van de kascontrolecommissie, doet verslag van de bevindingen.
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
Zij stelt voor het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermede akkoord.   

4. Benoeming kascontrolecommissie
Wegens ziekte trekt de heer John Polderman zich terug.
De heer Jacques Beentjes stelt zich  voor de komende 3 jaar beschikbaar. 

6. Aanpassing hoogte borgsom
Voorzitter stelt voor het bedrag van de borgsom te verhogen van € 25,00 naar € 50,00.
Gebleken is dat vele leden die hun lidmaatschap opzeggen het perceel niet in correcte staat achterlaten. Met name de complexbeheerders moeten veel energie erin steken om de percelen wederom plantklaar te maken. Tevens moeten aanhangwagens vol met hout en restafval worden afgevoerd naar het milieupark hetgeen veel kosten met zich meebrengt.
Frits Janssen stelt voor de hoogte van de borgsom te koppelen aan de grootte van het perceel.
Om praktische redenen wordt het voorstel niet overgenomen. 
De vergadering stemt in met de verhoging van de borgsom naar € 50,00.
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor het vele werk dat de complexbeheerders het afgelopen jaar hebben verricht.   

7. Voorschriften voor bouwsels in de tuinen
Vele percelen zijn min of meer volgebouwd met o.a. boogtunnels, tuinhuisjes, broeikasten en bergingen.
Vanuit de complexbeheerdersvergadering is een werkgroep samengesteld die zich gaat buigen over de spelregels omtrent het bouwen van opstallen en dergelijke.
Leden van de werkgroep zijn de heren van Kempen, Schell, Schrijen en de Vijlder.
Tevens zal nog een lid van het dagelijks bestuur worden toegevoegd.
In de loop van het volgend jaar zal het voorstel van de werkgroep allereerst in een vergadering met de complexbeheerders worden besproken.
Het uitgewerkte voorstel moet voor iedereen duidelijkheid gaan verschaffen. 

8. Onderhoud van de tuinen en maatregelen bij slecht onderhoud
Helaas is het afgelopen jaar  vastgesteld dat vele leden het niet zo nauw nemen met het onderhoud van hun perceel.
Dit heeft geresulteerd in een dertig tal brieven waarin de leden gewezen zijn op de slechte staat van onderhoud van hun perceel. 
Uiteindelijk heeft zulks geresulteerd in een vijftal royementen.
Ook in 2017 wordt door de complexbeheerders en het hoofdbestuur nauwgezet toegezien op de staat van het onderhoud.
Begin 2017 wordt aan alle leden een brief gezonden waarin de volgende punten onder de aandacht worden gebracht:
 • Plantklaar maken perceel vóór 1 mei; het voorstel om van 1 mei,1 juni te maken wordt nog bezien         
 • Onderhoud van tuin over het gehele jaar en de procedure die vervolgens ev. wordt opgestart.
 • Bouwsels
 • Enige van belang zijnde passages en wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement
 • Aardappelziekte
 • Asbest
Komend jaar wordt door de Gemeente aanwezig asbest kosteloos van alle complexen verwijderd.
Vastgesteld is dat op sommige schuilhutten en tuinhuisjes de daken uit asbest bestaan; ook bij diverse afrasteringen is gebruik gemaakt van asbest. 
Indien asbest van bijvoorbeeld het dak van een tuinhuisje , eigendom van een lid, wordt verwijderd moet dat lid de kosten voor vernieuwen van zijn dak zelf bekostigen. 

9. Aanpassen Huishoudelijk Reglement
Hieromtrent zal in de in punt 8 vermelde brief aandacht worden geschonken. 

10     + 11 Mededelingen uit de vergadering met de complexbeheerders en terugblik op het afgelopen jaar per complex:
Baandert:
- De oppervlakte van de percelen wordt opgemeten.
- De Gemeende wordt benaderd om de strook tussen complex en woningen aan de Jacob van Maerlantlaan in het   periodiek onderhoud op te nemen.
- Bezien zal worden of enige bomen kunnen worden gerooid.
Broukerhäöfke:
- 1 lid wordt geroyeerd.
De Gats:
- Het perceel is opgenomen in het project Zitterd Revisited.
De schootsvelden worden gerenoveerd.
- Gemeente is bezig diverse particuliere gronden te verwerven.  
De Moustem:
- Schuilhut wordt gerenoveerd door leerlingen van de Xavirius School.
De Stichting Sittard-Geleense Uitdaging zal zorgdragen voor het beschikbaar stellen van materialen.
De mogelijkheden tot plaatsing van een Bio-toilet worden bezien.
Er wordt naar gestreefd dat e.e.a. is gerealiseerd vóór de Open Dagen op 3 en 4 juni 2017
- Leerlingen van De Stadssjool gaan –onder begeleiding van ouders en leerkrachten-  op ’n perceel tuinieren.
De benodigde afrastering wordt door de school of de Volkstuinvereniging betaald.
- Op de strook grond tussen complex en struiken/bomen op het kerkhof groeit veel onkruid.
Deze strook moet in het onderhoudsplan van het kerkhof worden opgenomen.
- Verzocht wordt nog 16 m³ houtsnippers te leveren.
Lahrhöfke:
- Op dak schuilhut liggen asbestplaten.
Ophoven:
- Alle leden van het complex worden uitgenodigd i.v.m. samenstelling nieuw complexbeheer
- Hagen nabij school moeten worden teruggesnoeid naar een hoogte van 1.80 meter.
- Achter de schuilhut zijn ijzeren platen geplaatst. Waarom ?
Slachthuis:
- Toegangsweg moet worden geëgaliseerd.
Den Haof:
      -  geen bijzonderheden.
Sanderbout:
- Haag aan zijde nieuwe voet-fietsbrug terugsnoeien tot een hoogte van 1.80 meter.
Overhoven:
- De afrastering aan de zijde van de St Rosastraat bestaat uit asbest-golfplaten.
Bezien moet worden  hoeveel het  hoogteverschil is tussen de tuinen gelegen aan de Sint Rosastraat en het complex.
Wehrerbeemd
- De waterleiding moet komend jaar worden vernieuwd.
- Het dak van de schuilhut is mogelijk voorzien van asbest-golfplaten.
- In overleg met de Gemeente zal worden bezien welke bomen gerooid kunnen worden.
- Gepoogd wordt een bordje ”Verboden voor loslopende honden” te verkrijgen. 

12. Mededelingen over centrale inkoop van zaad en meststoffen       
Op bij Garant besteld zaadgoed bedraagt de 30 % korting.       
Voor aardappelen is de korting vastgesteld op 10 %.       
Harrie doet een dringend beroep op de leden om de naam van het complex  op de bestellijsten te vermelden. De bestellijsten moeten vóór 1 januari 2017 worden ingeleverd.

Gedroogde koemest kan per complex besteld worden bij www.limburgse-koemest.nl       
Telefoon: 046-4491040       
De kosten bedragen € 150,00 voor 8 m³ ( 8m³ is de minimale en maximale hoeveelheid per keer).       
De vederlichte koemest wordt met tractor en aanhanger ter plekke -  tegen kontante betaling - afgeleverd.

        13. Rondvraag en sluiting 
In verband met haar lichamelijke beperking informeert Mevrouw Bax, Baandert,  naar de mogelijkheid d.m.v. tuinslang  haar plantjes van water te  voorzien.
In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat zulks niet is toegestaan.
De voorzitter adviseert haar contact op te nemen met de de heer Chris Raafs, complexbeheerder van het complex Baandert.
De heer  Polderman stelt voor leden te stimuleren regenwater op te vangen.
Zulks zal worden meegenomen door de werkgroep " Bouwsels”.  

De heer Beentjes, Wehrerbeemd, vraagt naar uitleg van het begrip "Maatregelen Onderhoud” welke in de punt 8 worden genoemd.
Voorzitter antwoordt dat e.e.a. in de brief zal worden toegelicht. 

De heer Brandolino, Ophoven,  vraagt zich af waarom  het formeren van een nieuw complexbeheer eerst begin volgend jaar gaat plaats vinden.
Voorzitter deelt mede dat begin 2017 voor alle leden van het complex Ophoven een bijeenkomst zal worden belegd. 

Harrie Meijers, De Gats, attendeert de aanwezigen op het festival Geheime Tuinen dat op 18 juni 2017 zal plaatsvinden. 

Mevrouw Bandi, De Moustem, brengt het  snoeien van de haag tussen haar perceel en de parkeerplaats aan de orde. De hoogte is te laag en dient 1.80 meter te zijn.
Voorzitter zal zulks bespreken met de heer Sondeyker van de Gemeente. 

Mevrouw Schwartz informeert naar de toegestane hoogte van bomen op haar perceel.
Voorzitter antwoordt dat de maximaal toegestane hoogte  van bomen  2.50 meter is.
Bomen moeten jaarlijks zodanig worden gesnoeid dat zij niet hoger groeien dan 2.50 meter. 

Voorzitter deelt mede dat de Gemeente Sittard-Geleen landelijk koploper is v.w.b. het aantal inbraken in Nederland.
Dit is met name een gevolg van het aantal gedane aangiften van  vele inbraken op de complexen De Gats en De Moustem.
Hij adviseert de leden geen kostbaar gereedschap op de percelen achter te laten.
Daarnaast mag aan onbekende personen geen toegang tot de complexen worden verleend. 

Hij spreekt de onderstaande "tegeltjeswijsheid” uit: 

Het ware te wensen
dat alle mensen
met al hun gebreken
zichzelf eens bekeken
dan zullen ze het praten over een ander wel laten 

Hij zegt te hopen uit dat voortaan eenieder met heel veel plezier gaat tuinieren en het roddelen over een ander achterwege wordt gelaten.
Voorzitter zegt toe dat voortaan meer ruimte wordt gecreëerd tussen de vergadering met de complexbeheerders en de Ledenvergadering. 

Tot slot dankt hij de vele aanwezigen (74 personen) voor hun positieve inbreng en wenst eenieder  Fijne Feestdagen een Gezond en Voorspoedig  Nieuwjaar toe.    

Actielijst bij de Ledenvergadering van 29 november 2016
 • Werkgroep "Bouwsels” gaat aan de slag.
 • Secretaris stuurt brief naar alle leden (zie Agenda, Punt 8).
 • Meten oppervlakte percelen door complexbeheer Baandert.
 • Schuilhut complex De Moustem renoveren en Bio-toilet vóór 1 juni 2017 plaatsen.
 • Uitnodigen leden complex Ophoven i.v.m. vormen complexbeheer.
 • Vóór 1 mei 2017 door Gemeente asbest verwijderen van alle complexen.
 • Waterleiding complex Weherbeemd door leden vernieuwen. 
 • Benaderen Gemeente door voorzitter in verband met:
  • Opschonen strook grond tussen complex Baandert en Jacob van Maerlantlaan
  • Bezien of aldaar enige bomen kunnen worden gerooid.
  • Strook  grond tussen complex De Moustem en kerkhof opschonen en opnemen in gemeentelijk onderhoudsplan.
  • Haag tussen complex De Moustem en parkeerplaats te veel teruggesnoeid; laten groeien totdat hoogte van 1.80 is bereikt. Nog 16 m³ houtsnippers leveren.
  • Terugsnoeien haag tussen complex Ophoven en school tot hoogte van 1.80 meter.
  • afscheiding complex Overhoven na verwijderen asbest.
  • Haag aan zijde nieuwe fiets/loopbrug complex Sanderbout terugsnoeien tot 1.80 meter. 
  • Toegangsweg complex Slachthuis egaliseren.
  • Enige zieke bomen in laantje complex Wehrerbeemd rooien.
  • 2 bordjes " VERBODEN VOOR LOSLOPENDE HONDEN”  voor complex Weherbeemd. 

 GARANT ZADEN HEEFT HET ONDERSTAAND OVERZICHT  VERSTREKT BETREFFENDE  SOORTEN AARDAPPELEN MET EEN HOGE RESISTENTIE DAN WEL SOORTEN DIE  GEHEEL RESISTENT ZIJN TEGEN AARDAPPELMOEHEID: 

GEHEEL RESISTENT:
 • TEXLA
 • CAROLUS

 HOGE RESISTENTIE:
 • ANAïS
 • FRIESLANDER
 • TRIPLO
 • SANTé
 • MOZART
 • JANKE
 • MICHELLE 

Geadviseerd wordt jaarlijks een teeltplan te maken.Aardappelen mogen niet ieder jaar op dezelfde plek op het perceel worden gepoot.Een rotatie van 1 op 4 is voldoende om besmetting te voorkomen.
Dit betekent:  3 jaar wachten tussen twee teelten op hetzelfde gedeelte van het perceel. 

Uitgebreide informatie kunt u o.a. vinden op:
 • www.velt.be/aardappelmoeheid